TH EN
 
SEARCH
 
 
ICL Home Products & Services About ICL Our people & CSR News Careers Contact Us
  Quality of life
CSR Activity
 
 
 
 
 
    CSR Activity
 


ALP  สนับสนุนเงินเพื่อพัฒนามูลนิธิเด็ก บ้านทานตะวัน

เมื่อวันเสาร์ที่ 21 พฤาภาคม 2554  ที่ผ่านมา ผู้บริหารและเพื่อนพนักงาน กลุ่มบริษัท ALP  ได้ร่วมกันบริจาคเงิน อาหาร สิ่งของ ของเล่น เสื้อผ้า หนังสือ เครื่องอบผ้า และสิ่งอำนวยความสะดวก ช่วยเหลือเด็กกำพร้า บ้านทานตะวัน  เพื่อช่วยปรับปรุงและพัฒนาความเป็นอยู่ของเด็กๆ ในบ้านเด็กกำพร้า  บ้านทานตะวัน ย่านพุทธมณฑล สาย 2  ในครั้งนี้  องค์กร ได้บริจาค เครื่องอบผ้า สำหรับเด็กๆ ที่ต้องการความช่วยเหลือ และเอื้ออาทร จากคนในสังคม  บริษัทฯ ได้ตระหนักถึงความสำคัญในจุดนี้ จึงมีการตั้งกองทุนสำหรับมูลนิธิเด็ก ภายใต้ โครงการ ศุภนิมิตร ( World Vision Foundation ) เป็นประจำทุกปี  สำหรับบ้านทานตะวัน เป็นสถานรับเลี้ยงเด็กกำพร้า ตั้งแต่แรกเกิด จนถึง  6 ปี  ปัจจุบัน มีเด็กในความดูแลทั้งชายและหญิง มากกว่า 80 คน  เด็กที่มีอายุเกิน 6 ปี จะถูกส่งไปยังสถานสงเคราะห์สำหรับเด็กโตที่เหมาะสม เพื่อการพัฒนาศักยภาพของเด็กให้ดียิ่งขึ้น...

 

 

 
3