Our People and CSR
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Quality of Life
 

สัมนาผู้บริหารและหัวหน้างาน

..........บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด ในกลุ่มบริษัท  ALP  ได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาทักษะหัวหน้างานขึ้น เพื่อสร้างความพร้อมให้กับระดับผู้บริหารและหัวหน้างานรุ่นใหม่ การจัดอบรมครั้งนี้ จัดขึ้นที่ ห้องประชุมใหญ่ ชั้น 5 ของอาคาร BTG   ในวันอังคารที่ 2 ธันวาคม 2557  เวลา 9.00 - 16.00 น. โดย อาจารย์สุณิชชา ชอบชัย จาก สถาบันส่งเสริมเทคโนโลยี ไทย-ญี่ปุ่น  ในหัวข้อ การพัฒนาตนเองเพื่อการก้าวหน้าสู่ผู้จัดการยุคใหม่   โดยมีพนักงานเข้าร่วมสัมนากว่า 30 คน ในการสัมนาในครั้งนี้ พนักงานต่างได้รับความรู้ และวิธีการสอนงาน  การนำทีมงาน การแก้ไขปัญหาและอุปสรรคในการทำงาน และ การสร้างทีมงานที่มีประสิทธิภาพ ให้กับองค์กร  มีการแบ่งกลุ่มทำกรณีศึกษา และนำเสนอผลงานต่างๆ  เพื่อสร้างความเข้าใจ และ เห็นภาพจริง มากยิ่งขึ้นด้วย