Our People and CSR
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Quality of Life
 

กีฬาสี  ALP

..........กลุ่มบริษัท  ALP  อันประกอบไปด้วย บริษัทลูก เช่น บริษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด,  บริษัท เคมิคอลพลัส จำกัด, และ บริษัท แอลป์ วิสร๊อค จำกัด  ได้ร่วมกันจัดงานกีฬาสี  ALP Sport Day  ขึ้นในวันเสาร์ที่ 17 ตุลาคม 2557  ณ  ศูนย์วิทยาศาสตร์การกีฬา การกีฬาแห่งประเทศไทย  โดยองค์กร ตระหนักถึงความสำคัญของการมีสุขภาพที่ดี สมบูรณ์ แข็งแรง พนักงานขององค์กรทุกคนจะถูกกระตุ้นให้ดูแลรักษาสุขภาพ และเข้ารับการตรวจสมรรถภาพร่างกายในภาคเช้า ก่อนร่วมกิจกรรมกีฬาในภาคบ่าย  โดยแบ่งพนักงาน ออกเป็น 2 สี คือ สีส้ม และ สีเขียว มีการแข่งขันกีฬา และเกมส์ต่างๆ มากมาย  อาทิ เช่น บาสเก็ตบอล   คุณสุเชษฐ์ เลิศวิริยะสวัสด็ กรรมการผู้จัดการของกลุ่มบรัท ALP  เป็นผู้มอบรางวัล พนักงานสุขภาพดี และ พนักงานที่มีพัฒนาการด้านสุขภาพยอดเยี่ยม  หลายรางวัล รวมถึง รางวัลกองเชียร์ดีเด่น และ รางวัลกีฬาชนะเลิศ ซึ่งปีนี้ ผู้ชนะได้แก่ สีส้ม  การแข่งขันกีฬาประจำปีดังกล่าวนี้ ยังช่วยเสริมสร้างและกระชับความสัมพันธ์ระหว่างพนักงานในอง๕กรเดียวกัน และต่างองค์กร ภายใต้กลุ่มบริษัทเดียวกันด้วย