Our People and CSR
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Quality of Life
 

ALP   “ Way of Thought,  Way of Life ”

..........

บรษัท อินเตอร์กู๊ดส์ จำกัด ได้ตระหนักถึงความสำคัญของความมีคุณธรรมในสำนักงาน ดังนั้น บริษัท ฯ จึงมีแผนจะยกระดับจริยธรรมในใจของพนักงาน นายสุเชษฐ์ เลิศวิริยะสวัสดิ์  กรรมการผู้จัดการได้เชิญพระสุกิจ (พระอาจารย์สุกิจ) จาก วัดนนทบุรีในการแบ่งปันและบรรยายความรู้ของเขาเกี่ยวกับอริยสัจ  ให้กับพนักงาน งานสัมมนาครั้งนี้ได้ดำเนินการวันที่ 14 มิถุนายน 2014 (วันเสาร์) ที่ชั้น 5 ของ อาคารบีทีกรุ๊ป ในช่วงเวลา 9.00-17.00 น