Our People and CSR
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Quality of Life
 

อบรมภายใน การคิดเชิงระบบ...

.........กลุ่มบริษัท ALP ได้ดำเนินการฝึกอบรมภายในให้กับพนักงาน เพื่อพัฒนาทักษะการบริหารงาน ให้กับพนักงานรุ่นใหม่ ที่ต้องการการพัฒนาเพิ่มเติม พนักงานทั่วไป พนักงานใหม่ และ ระดับหัวหน้างาน ในหัวข้อ การคิดเชิงระบบ เพื่อเสริมสร้างแนวคิดที่ดี และเปิดมุมมองเชิงบริหารให้กับทีมงานคนรุ่นใหม่ โดย การฝึกอบรมภายในนี้ จัดขึ้น ณ ห้องประชุมชั้น 5  ของอาคาร บีที กรุ๊ป  ในวันเสาร์ที่ 5 มีนาคม 2559  เวลา 9.00-16.00  น.  การบรรยายในครั้งนี้ ทีมผู้บรรยายและให้ความรู้กับพนักงาน เป็นบุคลากรภายในองค์กรที่ได้รับการศึกษาเฉพาะทาง และมีความเชี่ยวชาญในโปรแกรมการคิดอย่างเป็นระบบ มาบรรยายให้พนักงานเกือบ 30 คน ที่เข้าร่วมการสัมมนาครั้งนี้ได้ฟัง และ ได้รับความรู้ ความสนุกสนาน จากการทำ Case Study  ทั้งนี้ เนื้อหาของการคิดเชิงระบบ  ประกอบด้วย 7 วิธีคิด และวิธีการใช้งาน วิธีคิด ทั้ง 7 วิธี  อาทิ   Creative Thinking,  Critical Thinking,  Lateral Vertical Thinking, Logical Vertical Thinking,  Six Hats Thinking,  Positive Thinking,  Systematic Thinking.